Shipping Table

Straight Ships by Female Character

Crimson Princess x Cedrick
Crimson Princess x Ghost River
Faisa Loqun x Cedrick
Hidden Mercy x Jian Huren
Jun Wei x Matoche
Ping x Jian Huren
Ping x Yushoto Lin
Thousand Bloodstain Knives x Jian Huren
Val x Ghost River
Val x Zhi Ang Ren

Straight Ships by Male Character

Cedrick x Crimson Princess
Cedrick x Faisa Loqun
Ghost River x Crimson Princess
Ghost River x Val
Matoche x Jun Wei
Jian Huren x Hidden Mercy
Jian Huren x Ping
Jian Huren x Thousand Bloodstain Knives
Yushoto Lin x Choir of Bird Song
Yushoto Lin x Crimson Princess
Yushoto Lin x Diamond Azure
Yushoto Lin x Ejana Min Sho
Yushoto Lin x Faisa Loqun
Yushoto Lin x Hidden Mercy
Yushoto Lin x Iura Dreamsong
Yushoto Lin x Khiri Zen-a
Yushoto Lin x Ping
Yushoto Lin x Spring Breeze
Yushoto Lin x Sweet Word of Ravens
Yushoto Lin x Thousand Bloodstain Knives
Yushoto Lin x Val
Zhi Ang Ren x Val

Gay Female Ships

Choir of Birdsong x Spring Breeze
Choir of Birdsong x Sweet Word of Ravens
“Diamond” Azure x Ejana Min Sho
Val x Crimson Princess

Gay Male Ships

Cedrick x Jian Huren
Cedrick x Ghost River
Huan x Jian Huren
Zhi Ang Ren x “Lead Dragon” Shu Al’Krien

Group Ships

Cedrick x Crimson Princess x Faisa Loqun
Jian Huren x Ping x Yushoto Lin

Shipping Table

Exalted: The Legend of Denandsor Nekochan